جدیدترین مطالب


مدارآرامش

مدار آرامش کیوان هنرمند، دانش آموخته فیزیوتراپی و بیوم بيشتر کانیک کمتر

کیوان هنرمند
23 بازدید 1 1403/02/27


چالش های جراحی زانو و هیپ -18 اردیبهشت 1403

ساعت 6:30 صبح سه شنبه بصورت ادواری برگزار می شود.

مدیر سایت
13 بازدید 0 1403/02/26


کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران -13 اردیبهشت1403 - قسمت دوم

ساعت 7 صبح روز پنج شنبه بصورت ادواری برگزار می شود.

مدیر سایت
21 بازدید 0 1403/02/22


کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران -13 اردیبهشت1403 - قسمت اول

ساعت 7 صبح روز پنج شنبه بصورت ادواری برگزار می شود.

مدیر سایت
25 بازدید 0 1403/02/22


چالش های جراحی زانو -11 اردیبهشت 1403

ساعت 6:30 صبح سه شنبه بصورت ادواری برگزار می شود.

مدیر سایت
14 بازدید 0 1403/02/22